Saturday, September 22, 2007

lagot

hala...

lagot

kahit hindi ikaw ang solely may sala

ikaw ang pagbubuntuhan ng galit

lagi ka na langmali bumanat

lagot ka

bakit kasi binulsa ang pondo

bwisit

ano p ba magagawa ko diba

lagot ka

Monday, September 17, 2007

oras nga lang / it was only time


akala ko tapos na. nasira na ang pagkakaibigan aking itinamin.
i thought it was the end. broken is the friendship that i have planted.

akala ko wala ng pag asa, ang tiwalang aking naipundar ay mawawala na lang na parangbula.
i though there was no chance, the trust that i have invested will just burst like a bubble.

akala ko huli na ang lahat, magiging isang ordinaryong tao na lang ako sa kaibigang matalik na tinuring ko.
i thought it was too late, ordinary beings would be left of the once best friend i had

ngunit oras lang pala ang kailangan ng tao
but time is what a person needs

malaki ang nagagawa ng oras, madaming naayos pag binigyan ng oras.
time can do big things, lots of things may be fix given ample time.

at ng dahil sa kaganapang ito ay nagkaroon ako ng panibagong natanto
and because of this event,i had another insight

hanggat may oras may pag asa
while there is time there is hope

kaya siguro sa ngayon, hanggat ako ay hindi pa pinapatigil, ay itutuloy ko parin ang pagtahak sa landas na ito
maybe that is why upto now, while im not yet being stopped, i still continue to pursue this road

hindi ko sya bibitawan. yan ang natutunan ako sa matalik kong kaibigan.
i will not let you go. that is what i have learned from my best friend.

at yun din ang leksyon isasabuhay ko sayo
and that is the lesson that i will pursue to you

sayong tinuturing kong diwata...
you who i considere as fairy...

Sunday, September 16, 2007

time for a change/oras para sa pagbabago


then there was temporary silence as those who were triumphant were announced.
at nagkaroon ng pannadaliang katahimikan ng sasambitin na ang mga nagwagi

one by one the competitors prayed and braced their selves for the result that is of what they were fighting for
isa-isa ang mga nagsipaglaban ay nagsambit ng dasal at inihanda ang sarili sa magiging kapalaran ng kanilangipinaglalaban

the were all ready to rejoice, jump for joy and cheer as wildly as they can but only the best of the batch would be chosen
lahat ay handanghandang magpunyagi, tumalon sa tuwa at magsisigaw ng walang katapusan pero ang magaling lang sa grupo angmapipili

then there was silence, in a form of total noise, noise that would silence your own voice which would drown only drown in the pool of cheers
at merong katahimikan, katahimikan sa porma ng sobrang ingay, ingay na tatahimik sa iyong sariling boses dahil ito ay malulunod sa mga hiyaw

there were only place for 3 in the top spots and 1 who would take home the real pride.
meron lamang 3 posisyong asa itaas at isa lang ang makakapaguwi ng yabang

then there was again silence when the third was given to them, they did not expected it
at nagkaroon ulit ng katahimikan ng sinambit ang ikatlong nagpunyagi, hindi nila inaasahan

as the second was announced, there was cheer all over, but it was partly of disappointment
ng ang ikalaway sinambit, nagkaroon ng hiyawan sa buong paligid

as the winner was blurted out i finally understood. they deserve it
ng isinambit ang nanalo aking napagtanto. sila ay karapat dapat

we have been on top for 5 years, its time to give others the chance.
nasa tugatogkami ng 5 taon, panahon na para bigyang pagkakataon ang iba

they only won by .5 points anyway.
nanalo lang naman sila ng mahigit na .5 puntos laban samin


University of the Philippines = Champion
University of Santo Tomas = 1st Runner up
Far Eastern University = 2nd Runner up

----- Results of the 2007 cheerdance competition ------
----- Resulta ng 2007 cheerdance competition -----

Tuesday, September 11, 2007

hindi ako kung ano man iniisip mo / i am not what you think


hindi ako bakla
i am not gay

kung tignan mo ako ay isang epeministang nakabaro ng maliliit na pambaba at pang taas na hapit sa katawan
you look at me as if some efeminate being who dresses kinky bottoms and tight fitting tops

ni minsan hindi ko ninais na magsuot ng ganun
never in my life have i wanted to wear those kind of dresses

hindi ako bakla
i am not gay

kung pandirihan mo ako ay parang isa akong nilalang na may nakakapang hawang karamdaman hindi na malulunasan
you are disgusted at me as if i have some incurable disease which you can instantly acquire

malinis ako sa katawan
i am clean with my body

hindi ako bakla
i am not gay

ang iniisip mo ay papatulan kita, liligawan o mahuhulog ang loob ko sayo
you think that i would go for you, court you or i might fall for you

hinding hindi ko gagawin yun. ano ako gago? tanga? bobo?
i would never do that. what am i stupid? no-brainer?

hindi ako bakla
i am not gay

iniisip mong lalandiin kita, ipagpapalit ang pagkakaibigang naipundar ko na
you think that i would flirt with you, rather choose that than the trust i invested in you

ano ako tanga, sasayangin lng ang tiwalang ipinundar ko na?
what am i stupid, waste away the trust i have given you?

hindi ako bakla
i am not gay

dahil hindi ako bakla
because i am never one

akala ko pa naman ako ay kilala mo na.
i thought you knew me.

mag usap tayo!
lets talk!

Monday, September 10, 2007

mag isa / alone

pasok ka ng pasok wala ka namang inilalabas, patuloy ang pasok mo sa problemang hindi mo kayang panindigan
all you did was to enter though nothing exited, you just placed yourself in problem you can't even solve

hindi ka nag iisip, tanga ka nanaman. pinapasok mga bagay na hindi mo alam ang kalalabasan
you where not even thinking, you stupid guy. involved youself in things you don't even know the outcome

galaw ka ng galaw hindi mo pinadadaan sa isipan mo. ngayon ikiw ay nagmumukmok sa kanto
all you did was do what you wanted without even thinking it over. now you there lonely in the corner

huli na, hindi mo na maaus pa. kaw kasi tatanga tanga.
its too late, you can no longer fix it. its your fault, you were stupid.

bahala na si batman. mag aantay na lang.
i'll just wait and let fate do its job.

umaasang aaus pa ang lahat laht sa aking kamunduan
wishing that everything will be fixed in this world of mine


image courtesy of rewston

Saturday, September 08, 2007

karayum / needle

noong bata pa ako ay hindi ako takot sa karayum
when i was young i was never afraid of neddles

sa katunayan ay mahilig pa akong matusok ng karayun at natutuwa ako sa pag agos ng dugo, nilalasahan ko pa
as a matter of fact i really enjoyed pricking myself with needles and seeing blog rush out gives me satisfaction, i even taste it

pero ngayon ay hindi ko na alam. takot na ako sa dugo
but now i dont know. im afraid of blood

hindi ko alam pero ang sakit ng siringilya sa pag tusok sa aking balat ay sadyang nakakapangilabot. takot na ako sa dugo
i dont know but the pricking of the syringe in my skin gives me the chills, it really gives me doosebumps


ngayon iba na, ngayon masakit ang dating nag bibigay aliw sakin sa kadahilanang hindi ko alam
now its different, what ever was the pleasure of before gives me pain now

hindi ko na ninanais na muli pang matusukan ng siringilya dahil masakit, dahil kahit papaano ay ayoko na makita ang dugo ko. pero...
now i no oonger like to be injected with a syringe because it hurts, because somehow i dont like to see my own blood. but...

kung ang sakit na nadarama ko ay sumusentro sa puso ko ay mas pipiliin ko pa ang siringilya.
if the pain im feeling centers my heart, i rather choose to syringe.

ang hirap pahabain. bat kasi napagtripan kong gawin pang tagalog at english
that was hard. i dont know why i have to do this in two language.