Sunday, September 16, 2007

time for a change/oras para sa pagbabago


then there was temporary silence as those who were triumphant were announced.
at nagkaroon ng pannadaliang katahimikan ng sasambitin na ang mga nagwagi

one by one the competitors prayed and braced their selves for the result that is of what they were fighting for
isa-isa ang mga nagsipaglaban ay nagsambit ng dasal at inihanda ang sarili sa magiging kapalaran ng kanilangipinaglalaban

the were all ready to rejoice, jump for joy and cheer as wildly as they can but only the best of the batch would be chosen
lahat ay handanghandang magpunyagi, tumalon sa tuwa at magsisigaw ng walang katapusan pero ang magaling lang sa grupo angmapipili

then there was silence, in a form of total noise, noise that would silence your own voice which would drown only drown in the pool of cheers
at merong katahimikan, katahimikan sa porma ng sobrang ingay, ingay na tatahimik sa iyong sariling boses dahil ito ay malulunod sa mga hiyaw

there were only place for 3 in the top spots and 1 who would take home the real pride.
meron lamang 3 posisyong asa itaas at isa lang ang makakapaguwi ng yabang

then there was again silence when the third was given to them, they did not expected it
at nagkaroon ulit ng katahimikan ng sinambit ang ikatlong nagpunyagi, hindi nila inaasahan

as the second was announced, there was cheer all over, but it was partly of disappointment
ng ang ikalaway sinambit, nagkaroon ng hiyawan sa buong paligid

as the winner was blurted out i finally understood. they deserve it
ng isinambit ang nanalo aking napagtanto. sila ay karapat dapat

we have been on top for 5 years, its time to give others the chance.
nasa tugatogkami ng 5 taon, panahon na para bigyang pagkakataon ang iba

they only won by .5 points anyway.
nanalo lang naman sila ng mahigit na .5 puntos laban samin


University of the Philippines = Champion
University of Santo Tomas = 1st Runner up
Far Eastern University = 2nd Runner up

----- Results of the 2007 cheerdance competition ------
----- Resulta ng 2007 cheerdance competition -----